koc-tovarne-white

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 14. 10. 2016 potrdila program »Kompetenčni centri za razvoj kadrov«.

Namen: izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilji programa so:

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • razvoj in usklajeno izvajanje kompetenčnih modelov;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija gospodarskih panog in / ali področij uporabe opredeljenih v S4.

Skupna vrednost programa znaša 4.720.000,00, od tega znašata:

 • prispevek Evropske unije 3.776.000,00 EUR (80 %),
 • pripadajoča slovenska udeležba 944.000,00 EUR (20 %).

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS).

Kompetenčni center za tovarne prihodnosti

V slovenskem prostoru je glede na trenutno stanje po ocenah podjetij in strokovnjakov potreben dvig nivoja digitalizacije z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, kot med drugim navaja tudi Strategija pametne specializacije. Navedeno potrebo je zaznati tudi med podjetji, ki delujejo na širšem področju industrijske proizvodnje, saj se soočajo s hitrimi spremembami tehnologije, ki jim sama težko sledijo, še težje pa novosti implementirajo v lastno delovanje in jih učinkovito uporabljajo. Z namenom zagotoviti možnosti za sistematično spremljanje in uvajanje tehnoloških novosti ter sprotno nadgrajevanje kompetenc in znanja zaposlenih na tem področju se je partnerstvo odločilo ustanoviti Kompetenčni center kot središče informacij in znanja ter za koordinacijo usposabljanj in izobraževanj s področja uvajanja novih tehnologij v proizvodne procese.

Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti za celovit razvoj in implementacijo znanj in kompetenc za dvig kakovosti, inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti ter s tem dobičkonosnosti podjetij na širšem področju industrije s pomočjo optimizacije proizvodnje, avtomatizacije in robotizacije proizvodnih procesov ter vpeljave novih tehnologij na vse ravni vodenja in delovanja podjetja. Povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega in tržnega deleža posameznih podjetij se bo posledično odražalo tudi v poviševanju gospodarske rasti na splošno.

Ostali kompetenčni centri v programu

 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v sodobnem trajnostnem gradbeništvu (KOC SOTRAG)
 • Kompetenčni center za tovarne prihodnosti (KOC za tovarne prihodnosti)
 • Kompetenčni center za trajnostni turizem (KOC Trajnostni turizem)
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva (KOC KOR)
 • Kompetenčni center za kadre kemijske industrije - Pametna specializacija (KoCKE 2)
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC KVA)
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji (KOC EEI 4.0)
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov v krožnem gospodarstvu (KOC KROG)
 • Kompetenčni center za področje logistike (LOGINS)
 • Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KoC-PMiS)
 • Kompetenčni center za razvoj kadrov KOC hrana (KOC Hrana)

Želite izvedeti več? Prijavite se na e-novice!

Izboljšanje kompetenc

Z dvigom kompetenc zaposlenih na področju digitalizacije, avtomatizacije in novih tehnologij, se povečuje potencial podjetja.

Povečanje učinkovitosti

Z uvajanjem novih tehnologij se krepi učinkovitost, konkurenčnost in inovativnost slovenskega gospodarstva.

Prenos dobrih praks

Krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju uvajanja novih tehnologij v proizvodne procese.

Vseživljenjsko učenje

Krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju